PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

Sąvokos

Katilas.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.katilas.lt.  

Pardavėjas – UAB „Green Energy Innovation Centre“, juridinio asmens kodas 302444131, PVM mokėtojo kodas LT100006417016, 2009-10-06 registruota VĮ Registrų centro Vilniaus filiale , adresas koresponencijai – Savanorių pr.159A, LT -03150 Vilnius, elektroninio pašto adresas – info@katilas.lt , administruojantis elektroninę parduotuvę – katilas.lt.

Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, kuris parduoda prekes ar teikia paslaugas katilas.lt vykdant Pirkėjo užsakymą.

Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigyjęs prekių elektroninėje parduotuvėje katilas.lt.

Taisyklės  – elektroninėje parduotuvėje katilas.lt perkamų Prekių Pirkimo – pardavimo taisyklės.

Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.

Užsakymas – vienos ar kelių Prekių užsakymas vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. 

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo, grąžinimo ir keitimo tvarką, kokybės garantiją bei kitas sąlygas,  pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje katilas.lt.

1.2. Pirkėjas susipažinęs su Taisyklėmis patvirtina, kad sutinka su šių Taisyklių taikymu, pažymėdamas  varnelę prie teiginio “patvirtinu, kad sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis”. Ryšio priemonėmis patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.  

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Nauja taisyklių redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo katilas.lt momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Pirkėjai bus informuojami apie pasikeitimus prisijungę prie katilas.lt arba pirkdami prekes pirmą kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.

1.4. katilas.lt prekybą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.5. Pirkti katilas.lt turi teisę:

      1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

      1.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti;

      1.5.3. juridiniai asmenys;

      1.5.4.visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.6. Už Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas užsisakyti prekes katilas.lt gali:

     2.1.1. užsiregistruodamas katilas.lt – įvesdamas registracijos formoje nurodytus asmens duomenis;

      2.1.2. nesiregistruodamas katilas.lt;

      2.1.3. telefonu;

      2.1.4. biure.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.1 punkte numatytais būdais, turi prekių užsakymo formoje nurodyti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, būtinus prekių užsakymo tinkamam įvykdymui.

2.3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) suformuoja prekių krepšelį ir pateikia prekių užsakymą bei įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas bei apmokėjimo atlikimas ir kai Pardavėjas atsiunčia sąskaitą už užsakymą.

2.4. Jei prekių sandėlyje nėra, Pardavėjas turi teisę atsisakyti užsakymo vykdymo ir pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus be mokėjimo kanalo atskaičiuotų mokesčių. Pirkėjas pilnai atsako už visus mokesčių praradimus dėl pinigų grąžinimo, jei prieš užsakydamas prekę, jis nepasitikslino ar jo užsakomų prekių yra sandėlyje.

2.5. Visos tarp Šalių sudarytos Sutartys yra saugomos katilas.lt duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes katilas.lt internetinėje parduotuvėje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Užsisakius Pardavėjo siūlomas Partnerių prekes ir paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos prekių ir paslaugų teikimo sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos teisės aktams.

3.2. Pirkėjas turi  teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su  katilas.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@katilas.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės  pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti prekes Pardavėjui arba Pardavėjo nurodytam konkrečiam Partneriui, iš kurio prekė buvo įsigyta. Pirkėjui tokiu atveju tenka prekių grąžinimo išlaidos.

3.3. Pirkėjas teise atsisakyti Sutarties pagal Taisyklių 3.2. punkto nuostatas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.

3.4. Pardavėjo taikoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos.

3.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė Sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.6. Jeigu Pirkėjas atsisakė Sutarties po to, kai Prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, tai dėl prekių, pirktų iš katilas.lt Partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų katilas.lt Partnerį, iš kurio Prekė buvo įsigyta.

3.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturioliką) darbo dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

3.8. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

3.9. Pirkėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.10 Pirkėjas turi teisę esant nesutarimui kreiptis į elektroninių ginčų sprendimo įstaigą.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis elektronine bankininkyste, banko pavedimu, atlikdamas mokėjimą į pardavėjo sąskaitą, nurodytą užsakymo patvirtinime, Paysera.lt sistemos pagalba arba grynais pinigai prekių atsiėmimo metu.

4.2. Jei užsakoma Prekė nelaikoma sandėlyje (užsakomoji) arba šiuo metu prekės nėra, Pirkėjas  atlieka dalinį arba pilną avansinį apmokėjimą (avanso dydis priklauso nuo prekės gamintojo nurodytų atsiskaitymo sąlygų). Pardavėjas užsako iš gamintojo prekę tik gavęs iš Pirkėjo avansinį mokėjimą.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie pasikeitimus informuoti Pardavėją.

4.5. Pirkėjas, naudodamasis katilas.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui  galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, jei  Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.3. Pardavėjas turi teisę keisti prekių, paslaugų, teikiamų katilas.lt teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti prekių, paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

5.4. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų katilas.lt funkcijų veikimą ar jų dalį, keisti puslapio struktūrą ir išdėstymą.

5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo bankiniu pavedimu būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.6. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

5.7. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

5.8. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės katilas.lt teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad katilas.lt veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į asmeninę informaciją, kurią Pirkėjas nurodė elektroninėje parduotuvėje.

6.3. Pardavėjas, esant svarbioms aplinkybėms bei negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturioliką) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos  eurais, įskaitant  PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

      7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste (per PaySera);

      7.2.2. banko pavedimu;

      7.2.3. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.

7.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

7.4. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.4. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

8.5. Prekės nėra užnešamos. Prekės gali būti užnešamos tik esant galimybei už papildomą mokestį ir iš anksto sutarus.

8.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

8.9. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

8.10. Prekių pristatymas (transportavimas) tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

8.11. Prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių Neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Apie prekių pristatymo terminą į Kuršių Neriją Pardavėjas Pirkėją informuoja Pirkėjui pateikus papildomą užklausą. 

 1. Prekių grąžinimas

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 14 (keturioliką) darbo  dienų nuo Prekės grąžinimo dienos į mokėtojo sąskaitą. Už transportavimo paslaugą sumokėti pinigai nėra grąžinami.

9.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es),  Pirkėjas  turi informuoti Pardavėją el. paštu info@katilas.lt,   nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

9.3. Jei prie prekės nurodytas pristatymo terminas yra ilgesnis nei 5 darbo dienos, yra traktuojama, kad prekė užsakoma pagal Pirkėjo individualų užsakymą, todėl grąžinimas vyksta kliento sąskaita ir rizika.

9.4. Kai kokybiška prekė grąžinama remiantis Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise, grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja padengti Pardavėjui su prekių pristatymu patirtas išlaidas:  30 (trisdešimt) eurų, kai grąžinamos prekės svoris neviršijo 100 (šimto) kilogramų, ir 60 (šešiasdešimt) eurų, kai grąžinamos prekės svoris buvo lygus arba viršijo 100 (šimtą) kilogramų. Kai grąžinamos nekokybiškos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

9.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

      9.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

      9.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

      9.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

      9.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

      9.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą  (įskaitant PVM sąskaitą ir garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, jei Pirkėjas gavo ją su siunta, bei užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą, garantinį taloną (jei buvo pateiktas).

9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 9.5. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

9.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.8. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

 1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.
Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.

10.4. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 1. Prekių kokybės garantijos

11.1. Visos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės yra naujos bei supakuotos gamintojo (Pardavėjo ar jo partnerių) originaliame įpakavime. Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekei suteikiama garantija pradeda galioti nuo jos pardavimo pirkėjui dienos, kurią patvirtina sąskaita-faktūra.

11.2. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.

11.3. Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą) ir/arba užpildytą garantinį taloną (jei to reikalauja gamintojas).

11.4. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai autorizuotose gamintojo servisuose, kurie nurodyti garantiniame talone arba gamintojo puslapiuose.

11.5. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

11.6. Už klaidingą aptarnaujančio serviso darbuotojo iškvietimą Pirkėjas moka papildomai.

11.7. Nemokamas garantinis aptarnavimas neapima tokių darbų kaip Prekės reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti Prekės naudojimosi instrukcijose, taip pat Prekės instaliavimo, išmontavimo remontui ir sumontavimo.

 1. Asmens duomenų apsauga

12.1. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, jog Pirkėjo pateiktus asmens duomenis katilas.lt Pardavėjas  tvarkytų internetinės prekybos tikslais. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris ir elektroninis paštas būtų tvarkomas internetinės prekybos tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją, elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą adresu info@katilas.lt.   

12.2. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

12.3. Pirkėjas darydamas užsakymą, sutinka dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Pardavėjas šiuo pašto adresu turi teisę siųsti naujienlaiškius ir specialius parduotuvės pasiūlymus, bet ne kitą turinį. Pirkėjas gali atsisakyti savo elektroninio pašto adreso naudojimo rinkodaros tikslams, paspaudęs nuorodą „atsisakyti“, kuri bus po kiekvienu iš įmonės siųstu el. laišku.

12.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas bei tvarkančius Pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

 1. Rinkodara ir informacija

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti katilas.lt įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.


13.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


13.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.


13.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų. 

 1. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.