Naujienos

Pakeiskite iškastinio kuro šildymo įrenginį namuose į atsinaujinančių energijos išteklių įrenginį iki 2021 m. spalio 1 d.

Kviečiame teikti paraiškas pagal  kvietimą „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė –vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“.

Galimi pareiškėjai

 • Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t.y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate) pastate.
 • Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame vienbučiame name arba bute kurio statyba yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos.

Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama kai:

 • gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas.
 • nurodytame pastatate, yra prijungtos centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Atkreipiame dėmesį, kad jei vykdote pastato rekonstrukciją, registracijos formą galite teikti tik tada jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc.

 

Jūsų patogumui produktus tinkančius paramai gauti  pažymėjome ženkliuku

 

                        

Čia galite rasti paramai gauti tinkančius produktus:

Biokuro katilai

Šilumos siurbliai

Susisiekite! – Mes galime padėti išsirinkti Jums tinkamą šildymo sistemą:

El. paštas: dainius@katilas.lt

 

 

Plačiau apie paramą

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:

 • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW
 • Šilumos siurblį (žemė – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5.
 • Šilumos siurblį (vanduo – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7° C lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5.
 • Šilumos siurblį (oras – vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) prie +7° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.
 • Šilumos siurblį (oras  – oras), kurio sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), ne mažesnis kaip 3,5.

SVARBU: Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos. 

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma 

14 500 Eur.

Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal nustatytus fiksuotus dydžius.

Paraiškų pateikimo būdas

Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt užpildant projekto registracijos formą.

Atrankos būdas:

 • Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (jei paraiškų atrankos būdas konkursinis)

 1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:

– aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais iškastinį kurą naudojantys šilumos gamybos įrenginiai bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

 1. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose – vertinama teritorija (gyvenamojo namo registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas:

Balų skaičiavimas:

– jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai;

– jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;

– jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į šilumos siurblius.

 1. Pagal naujai diegiamo įrenginio 1 kW galios kainą nustatytą pagal fiksuotą įkainį:

– aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo iškastinį kurą naudojantis šilumos gamybos įrenginys keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių 1 kW galios kaina yra mažesnė.

Norinčius gauti finansavimą kviečiame teikti paraiškas per informacinę sistema APVIS kartu su žemiau nurodytais dokumentais:

 • Iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio fotonuotrauką bei ant įrenginio esančią informacinę lentelę;
 • Daugiabučio namo daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jeigu diegiant įrenginį reikia sutikimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;
 • Notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.
 • Jei yra namo bendrasavininkų, laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą.

Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo galite rasti https://apvis.apva.lt/duk.

Registracijos formos gali būti teikiamos nuo  2021 m.  rugsėjo 1 d. 8 val. iki spalio 1 d. 15.45 val.